Ovládání programu - popis tlačítek

Práce s myší

V tomto režimu nemá program EduRibbon vliv na funkci kurzoru, tzn. že na monitoru se nachází běžný kurzor (šipka), se kterým lze pracovat a ovládat programy.

Prezentační režim

Prezentační režim je určen pro práci s připravenými interaktivními snímky ve výuce - umožňuje kreslení, psaní, zvýrazňování v obraze a přesunování objektů.

Tužka - pomocí tohoto nástroje nakreslíte libovolnou čáru, které můžete nastavit barvu a tloušťku.
Zvýrazňovač - čára nakreslená pomocí zvýrazňovače je průhledná a umožňuje barevně odlišit část textu či obrazu. Čára má libovolně nastavitelnou barvu a tloušťku.
Manipulace s objekty - v tomto režimu lze libovolně manipulovat se všemi objekty, které jste do snímku vložili pomocí programu EduRibbon.
Dočasná kresba - nakreslený objekt bude viditelný pouze dokud nevytvoříte nový.
Tloušťka čáry - zde máte možnost nastavit si požadovanou tloušťku čáry.
Paleta barev - kliknutím na barevnou paletu změníte barvu kreslené čáry. Lze měnit i barvu již hotových čar.

Režim vkládání objektů

Tento režim je určen zejména pro přípravu nového interaktivního snímku před samotnou výukou, ale je samozřejmě použitelný i během výuky.

Úsečka - držením tlačítka myši a jejím tažením nakreslíte úsečku.
Nástroje pro úpravu
  • tloušťky
  • stylu čáry
Paleta barev - posuvníkem lze měnit odstín jednotlivých barev.
Průhlednost - nastavení průhlednosti přímky.
Nástroje pro úpravu barvy a výplně, v tomto případě výplně zakončovacích prvků úsečky.
Multičára - podobně jako u funkce "úsečka" držením tlačítka myši a jejím tažením nakreslíte přímky, které na sebe navazují. Kreslení ukončíte dvojklikem.
Úhel - nástroj pro měření úhlu mezi křivkami. Ke zhotovení úhlu je zapotřebí nakreslit dvě přímky a to pomocí tří bodů. Nejprve nakreslete "základnu", klikněte poprvé v místě začátku přímky, podruhé v místě ukončení a zalomení přímky. Třetím kliknutím a držením určíte úhel mezi základnou a posledním bodem.
Nástroje pro úpravy vzhledu textové části úhlu.
Čára s popiskem - popisek se zobrazí na konci přímky.
Textové pole - do pole "text" je možné vložit popisek, který se zobrazí na konci přímky nebo začátku prímky.
Textové pole uprava vzhledu - nástroje pro úpravu barvy a stylu výplně textového popisku. Umístění popisku nastavíte kliknutím na ikony .
Pravítko - slouží k měření objektů přímo na obrazovce.
Obrázek- vloží obrázek ze souboru.
Čtyřúhelník - držením tlačítka myši a tažením nakreslíte libovolný čtyřúhelník.
Elipsa - držením tlačítka myši a tažením nakreslíte libovolnou elipsu či kruh.Vytvoření kružnice či čtverce je snadné. Při jejich tvorbě, pomocí příslušného nástroje (elipsa, čtyřúhelník), stačí stisknout klávesu Ctrl na klávesnici a poté držením tlačítka myší a tažením vytvořte požadovaný obrazec.
Mnohoúhelník
Text - kliknutím myši na obraz zobrazíte kurzor a můžete zadat text na jeden řádek.
Poznámka - kliknutím myši a tažením vytvoříte textové pole, do kterého vložíte text. Textové pole je možné libovolně formátovat.

Režim manipulace s objekty

Režim je určen pro práci s již nakreslenými objekty. Před zahájením práce je potřeba vybrat objekty, se kterými chcete pracovat.

Zamknout objekt - uzamkne objekt. S uzamčeným objektem nelze pohybovat ani měnit jeho parametry.
Stínování - vloží pod označený objekt stín.
Přenést do pozadí.
Přenést do popředí.
Smazat - smaže označené objekty.
Zarovnat nahoru - zarovná všechny vybrané objekty k hornímu okraji prvního vybraného objektu.
Zarovnat doleva - zarovná všechny vybrané objekty k levému okraji prvního vybraného objektu.
Zarovnat doprava - zarovná všechny vybrané objekty k pravému okraji prvního vybraného objektu.
Zarovnat dolů - zarovná všechny vybrané objekty k dolnímu okraji prvního vybraného objektu.
Zarovnat horizontálně na střed - zarovná všechny vybrané objekty vodorovně.
Zarovnat vertikálně na střed - zarovná všechny vybrané objekty svisle.
Zvětšit velikost horizontálně dle největšího - roztáhne označené objekty vodorovně na velikost největšího z označených objektů.
Zmenšit velikost horizontálně dle nejmenšího - zmenší označené objekty vodorovně na velikost nejmenšího z označených objektů.
Zvětšit velikost vertikálně dle největšího - roztáhne označené objekty svisle na velikost největšího z označených objektů.
Zmenšit velikost vertikálně dle nejmenšího - zmenší označené objekty svisle na velikost nejmenšího z označených objektů.
Rozmístit vodorovně - označené objekty rozmístí vodorovně tak, aby mezery mezi nimi byly rovnoměrné.
Rozmístit svisle - označené objekty rozmístí svisle tak, aby mezery mezi nimi byly rovnoměrné
Vložit obrázek ze souboru.
Orámovat vložený obrázek

Většina nástrojů je také přístupná po otevření kontextové nabídky. Vyvoláte jí kdekoli na snímku, stačí stisknout pravé tlačítko myši.

EduBoard

EduBoard promění obrazovku počítače v prázdnou plochu tabule, která slouží jako základ pro vaši interaktivní prezentaci. Kreslení, psaní a práce s objekty zůstává neměnná, plochu lze upravit změnou barvy pozadí nebo vložením tapety. V pravé části obrazovky se nachází ovládací panel, pomocí kterého spravujete vzhled celé prezentace.

Nastavení barvy pozadí aktivní stránky.
Vložení obrázku na pozadí.
| Otevře obrázek ze souboru.
| Upraví obrázek do původní velikosti.
| Roztáhne obrázek na celou plochu.
| Umístí obrázek několikrát vedle sebe.
Šablona - umožňuje uložit stávající stránku jako podklad pro další práci.
Záložka stránky zobrazuje náhledy všech snímků v dokumentu.
Přidá / odebere / duplikuje stránku.
Galerie obrázků - slouží k jednoduchému přetahování obrázků z databáze přímo do interaktivního dokumentu. Databázi obrázků si vytvoříte snadno - Po instalaci se ve složce programu (standardně c:\program files\dosli\eduribbon) vytvoří podsložka "Obrázky", do které si můžete zkopírovat obrázky libovolného formátu.

Klávesnice na obrazovce

Kliknutím na ikonu se na obrazovce zobrazí klávesnice, pomocí které můžete na interaktivní tabuli psát běžným způsobem.

Vkládání textu využijete pouze ve spolupráci s nástroji Text, Poznámka a Čára s popiskem.

Snímání

Tento mód vám umožní zachytit a uložit jkákoliv obsah obrazovky. Vhodný např. pro zachycení snímků běžících programů. obsahu interaktivních prezentací či webového obsahu.
Spusťte zachytávací mód

Nyní vyberte "obrázek", která chcete sejmout
Sejmutý obrázek naleznete v galerii obrázků ve složce "captures".

Copyright © 2008 Eliška Hesslerová